Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nghiên cứu tiếp tục chuyển giao đất rừng do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương quản lý về cho địa phương để giao cho nhân dân trồng rừng phát triển kinh tế.

TRẢ LỜI:

Thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương đã lập phương án sử dụng đất và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 02/8/2017, trong đó diện tích đất giữ lại tiếp tục sử dụng theo phương án được duyệt là 3.982,32 ha, diện tích đất tiếp tục trả lại địa phương là 1.046,24 ha (trong đó xã Đông Thọ 153,2 ha).

Hiện nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương đang đo đạc, lập hồ sơ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định thu hồi diện tích đất nêu trên để giao cho địa phương quản lý theo phương án sử dụng đất đã được duyệt, làm căn cứ lập phương án giao đất cho nhân dân theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương khẩn trương hoàn thành lập hồ sơ thu hồi đất, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. Thực hiện xong trước ngày 30/7/2021, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05/8/2021.