Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tăng thời gian hoạt động trong nhiệm kỳ hoạt động đối với Trưởng thôn, bản, tổ dân phố từ 02 năm lên 05 năm, để ổn định các hoạt động tại cơ sở

TRẢ LỜI:

Thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trong đó quy định nhiệm kỳ của Trưởng thôn, xóm, tổ dân phố là 2,5 năm (sau khi nghiên cứu những ưu, nhược điểm của nhiệm kỳ 2,5 năm và 05 năm, để phù hợp với nhiệm kỳ của chi bộ ở thôn, tổ dân phố trong trường hợp Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và thuận lợi trong việc bố trí, kiện toàn, sắp xếp đảm nhiệm chức danh Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố phù hợp chủ trương nêu tại Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị: "… Lựa chọn, giới thiệu đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để nhân dân bầu làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, sau đó tiến hành kiện toàn chi ủy, Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, bản, tổ dân phố...").