Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tăng mức phụ cấp cho cán bộ hoạt động không chuyên trách đối với chức danh là Phó Chủ tịch MTTQ và cấp phó của các tổ chức chính trị xã hội cấp xã. Hiện nay, mức hỗ trợ cho đối tượng này thấp 0,7 (so với mức lương cơ sở)/tháng

TRẢ LỜI:

Ngày 01/8/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Theo đó, mức phụ cấp hằng tháng của chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được quy định theo đơn vị hành chính cấp xã và đã được điều chỉnh tăng hơn so với quy định tại Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, mức tăng này phù hợp với khả năng ngân sách của tỉnh được Trung ương cấp theo hình thức khoán tổng quỹ phụ cấp chi trả cho người hoạt động không chuyên trách. Cụ thể, đối với chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và cấp phó của các tổ chức chính trị - xã hội có mức phụ cấp hằng tháng thấp nhất là 0,77 và cao nhất là 0,83 (so với mức lương cơ sở).