Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương đề nghị:

Sớm bố trí kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cho xã theo kế hoạch của UBND tỉnh.

TRẢ LỜI:

Căn cứ kế hoạch vốn giao trung hạn giai đoạn 2016-2020 và quy định, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 về phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 về phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020 vốn dành cho phát triển hạ tầng kinh tế xã hội là 836,8 tỷ đồng (trong đó: Vốn đầu tư phát triển: 752,8 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ: 84,0 tỷ đồng).

Theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 08/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đến năm 2020, toàn tỉnh có 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương sẽ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới sau năm 2020. Giai đoạn 2016-2020 xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương được hỗ trợ tổng cộng 9,536 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Kế hoạch vốn đã giao năm 2016-2018 là 1,391 tỷ đồng, trong đó: Năm 2017, đã được cấp 950 triệu đồng (theo Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh); năm 2018 đã được cấp 441 triệu đồng (theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh).

- Kế hoạch vốn còn lại (năm 2019-2020) là 8,145 tỷ đồng, trong đó: Năm 2019 là 3,253 tỷ đồng; năm 2020 là 4,892 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và trên cơ sở kế hoạch vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương giao hàng năm, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ xã Đông Lợi thực hiện xây dựng nông thôn mới đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn và theo lộ trình, kế hoạch vốn đã xác định.