Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nhà nước giao cho nhân dân khoanh nuôi, bảo vệ phần diện tích rừng chưa giao tại thôn Cao Ngỗi, xã Đông Lợi.

TRẢ LỜI:

Theo Quy hoạch phân 3 loại rừng được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 thì khu vực rừng phòng hộ trên địa bàn thôn Cao Ngỗi, xã Đông Lợi có các khoảnh 268, 262 diện tích 239,95ha, là rừng gỗ, nứa tự nhiên núi đất. Hiện nay đang do Ủy ban nhân dân xã Đông Lợi quản lý bảo vệ theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng chính phủ.

Thực hiện chủ trương, chính sách giao khoán bảo vệ rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020, từ năm 2017 đến năm 2020, Ủy ban nhân dân xã Đông Lợi đã giao khoán 184,8ha/ 239,95ha rừng cho 09 hộ gia đình trú tại thôn Cao Ngỗi quản lý và bảo vệ, diện tích còn lại 54,87ha chưa được giao khoán bảo vệ mà do Ủy ban nhân dân xã Đông Lợi quản lý (do nguồn kinh phí Trung ương phân bổ hằng năm cho tỉnh không đáp ứng được đủ nhu cầu hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP, nên một số diện tích chưa có kinh phí để giao khoán).

Hiện nay các Bộ, Ngành Trung ương đang xây dựng dự thảo các cơ chế, chính sách thực hiện các đề án, chiến lược về phát triển về lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025, trình Chính phủ phê duyệt, như: Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia 2021-2030, tầm nhìn 2050; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025,... Sau khi các chính sách nêu trên được Trung ương phê duyệt ban hành; Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ giao cơ quan chuyên môn tham mưu triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.