Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đại Phú, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/07/2016 của HĐND tỉnh.

TRẢ LỜI:

- Việc triển khai thực hiện bê tông hóa đường giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương và xây dựng nhà văn hóa thôn, bản gắn với sân thể thao, khuôn viên theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được tính toán kỹ, chia theo lộ trình từng năm đảm bảo phù hợp với khả năng đóng góp của nhân dân và kinh phí hỗ trợ của tỉnh (Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 03 Đề án để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2016-2025). Sau 02 năm triển khai thực hiện chương trình, với phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”, cùng với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng tình, tham gia tích cực của người dân tại huyện Sơn Dương và đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ:

+ Bê tông hóa 39,82/106,5 km đường nội đồng (đạt 100% so với kế hoạch năm 2016, 2017 và đạt 37,39 % khối lượng so với mục tiêu giai đoạn 2016-2020).

+ Kiên cố hóa 56,0/188,5 km kênh mương nội đồng (đạt 100% so với kế hoạch năm 2016, 2017 và đạt 29,7% khối lượng so với mục tiêu giai đoạn 2016-2020).

+ Xây dựng 90/124 nhà văn hóa thôn, bản gắn với sân thể thao và khuôn viên (đạt 100% so với kế hoạch năm 2016, 2017 và đạt 72,58% khối lượng so với mục tiêu giai đoạn 2016-2020).

+ Năm 2017, xã Đại Phú đã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó tỷ lệ đường giao thông nội đồng được bê tông hóa đạt 66,16% (bê tông hóa 7,78/11,76 km); tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa đạt 64,96% (kiên cố hóa 29,09/44,799 km), góp phần đảm bảo diện tích đất lúa hai vụ được tưới chủ động đạt 86,9% tổng diện tích gieo cấy; toàn xã có 27/27 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn.

- Kế hoạch năm 2018, huyện Sơn Dương thực hiện bê tông hóa 35,0 km đường giao thông nội đồng, kiên cố hóa 66,0 km kênh mương và xây dựng 35 nhà văn hóa thôn.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, giai đoạn 2018-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Đại Phú căn cứ kế hoạch của huyện về xây dựng đường giao thông nội đồng và kiên cố hóa kênh mương (nhà văn hóa thôn đã thực hiện xong) để chủ động rà soát, đăng ký kế hoạch hàng năm, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp kinh phí, ngày công, vật tư, hiến đất, giải phóng mặt bằng để tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao.