Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Đại Phú, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét, hỗ trợ kinh phí hàng tháng để động viên, khích lệ các Nghệ nhân sáng tác, duy trì bản sắc văn hóa các Dân tộc (tại xã Đại Phú có Nghệ nhân Sầm Dừn có nhiều đóng góp trong duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Sán Chay).

TRẢ LỜI:

Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang chưa có quy định về chính sách hỗ trợ kinh phí hằng tháng cho nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú nói chung. Tuy nhiên, tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 109/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn, quy định: "Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú đã được nhà nước phong tặng thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở do Chính phủ quy định" thì liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú để được hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng và các chế độ khác theo quy định. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Đại Phú, huyện Sơn Dương hướng dẫn nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng theo quy định.