Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đại Phú, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử đất cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong quá trình chuyển nhượng, vay vốn,...

TRẢ LỜI:

Năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 19/3/2018 để giải quyết số giấy chứng nhận còn tồn đọng trên địa bàn huyện trong năm 2018 là 54.965 giấy chứng nhận, cụ thể:

Đối với xã Đại Phú:

- Số hồ sơ kê khai: 20.505 hồ sơ; trong đó:

- Đã họp xét đủ điều kiện: 16.566 hồ sơ.

- Đã nộp Văn phòng đăng ký đất đai: 15.864 hồ sơ; trong đó:

+ Đủ điều kiện 13.899 hồ sơ (đã ký 13.339 giấy chứng nhận, còn lại 560 hồ sơ đơn vị tư vấn đang in giấy chứng nhận và trình ký).

+ Chưa đủ điều kiện 1.965 hồ sơ (đã trả lại cho Ủy ban nhân dân xã Đại Phú để hoàn thiện).

Nguyên nhân hồ sơ chưa đủ điều kiện chủ yếu là do thửa đất trùng, lấn vào đất lâm nghiệp 672; một số thửa đất hợp đất lúa và đất ở không đủ điều kiện hợp thửa; thông tin các tờ khai thuế không điền đầy đủ; phiếu ý kiến dân cư thiếu thông tin,...

Đối với hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương giao xã Đại Phú tiếp tục rà soát, niêm yết công khai và hướng dẫn người sử dụng đất hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được cấp giấy theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 134/TB-UBND ngày 14/12/2018 thông báo Kết luận cuộc họp về tình hình Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai.