Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét giảm mức phí đo đạc thu theo đơn giá Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh ban hành Đơn giá Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, vì đơn giá đo đạc hiện nay là quá cao so với đất ở khu vực nông thôn.

TRẢ LỜI:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ đơn giá Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tải sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, xin ý kiến góp ý của các ngành; thẩm định của Sở Tài chính, Sở Tư pháp và ý kiến của nhân dân đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành tại Quyết định số 28/2019/QĐ- UBND Ngày 16/10/2019 đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có hiệu lực từ ngày 30/10/2019. 
Hiện nay, trên địa bàn xã Cấp Tiến huyện Sơn Dương đã có bản đồ địa chính nếu có biến động các thông tin của thửa đất trên bản đồ tiến hành kiểm tra, rà soát hiện trạng, thực hiện trích lục hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.