Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương đề nghị:

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu các công ty liên doanh, công ty nước ngoài trên địa bàn đảm bảo lương tối thiểu cho người lao động.

TRẢ LỜI:

Hằng năm, triển khai công tác thực hiện pháp luật lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản đề nghị cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ tăng cường kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời kịp thời giải quyết những kiến nghị, vướng mắc về chế độ chính sách nắm bắt tình hình đời sống để hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng cho người lao động theo đùng quy định.

Theo báo cáo của các huyện, thành phố đến nay trên địa bàn quản lý đã thực hiện trả lương đúng theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

  Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục nắm tình hình thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nói riêng; trường hợp phát sinh những khó khăn, vướng mắc kịp thời hỗ trợ người lao động và báo cáo cơ quan có thẩm quyền phối hợp giải quyết theo quy định.