Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tiếp tục xem xét việc nâng mức hỗ trợ kinh phí cho các chức danh cán bộ ở thôn bản để đảm bảo hoạt động tại cơ sở đạt hiệu quả hơn.

TRẢ LỜI:

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành: Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020. Theo đó: Mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn được quy định theo phân loại thôn đã tăng hơn so với quy định tại Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh; mức hỗ trợ hằng tháng đối với chức danh Trưởng Ban công tác Mặt trận bằng 0,2 và cấp trưởng 4 tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố bằng 0,15 (đơn vị tính là: triệu đồng/chức danh/tháng). Mức phụ cấp và hỗ trợ hàng tháng như trên là phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.