Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đề nghị các cơ quan chức năng của huyện hướng dẫn người dân trả lại tiền đền bù giải phóng mặt bằng (do trước đây bị thu hồi để xây dựng khu di tích lịch sử thôn Lập Binh, sau đó điều chỉnh quy hoạch không thu hồi nữa), đồng thời tạo điều kiện để người dân được làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do điều chỉnh quy hoạch không thu hồi đất.

TRẢ LỜI:

* Về việc nhân dân đề nghị hoàn trả lại kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã nhận:

Ngày 03/6/2013, Ủy ban nhân tỉnh ban hành Thông báo số 48/TB-UBND về việc giải quyết tồn tại liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình phục hồi, bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử của Chính phủ tại huyện Sơn Dương, trong đó đã giao Sở Văn  hóa, Thể thao và Du lịch (Chủ đầu tư) chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Ủy ban nhân dân xã Bình Yên thực hiện xử lý kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã chi trả cho các hộ dân theo quy định.

Ngày 11/7/2013 và ngày 20/8/2013, Sở Văn  hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Ủy ban nhân dân xã Bình Yên và các đơn vị của thôn Lập Binh, xã Bình Yên và các hộ gia đình công khai chi tiết tổng kinh phí phải thu hồi hoàn trả lại ngân sách Nhà nước của từng hộ gia đình cá nhân (do công trình không thực hiện). Tại các buổi làm việc các hộ gia đình, cá nhân có ý kiến “Số tiền bồi thường, hỗ trợ đã nhận hiện các hộ gia đình đã tiêu hết nên không có khả năng nộp trả lại”.

Tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh có cử tri Lưu Đại Dương, thôn Lập Binh đề nghị được hoàn trả kinh phí đã chi trả cho hộ gia đình ông (để ông được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương có Văn bản số 509/UBND-TTPTQĐ ngày 18/3/2020 đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chủ đầu tư) chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tổ chức thu hồi hoàn trả lại ngân sách Nhà nước cho hộ gia đình, cá nhân theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 48/TB-UBND ngày 03/6/2013.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương có phương án thực hiện việc thu hồi hoàn trả lại ngân sách Nhà nước cho hộ gia đình, cá nhân đã nhận tiền bồi thường theo quy định.

* Về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do điều chỉnh quy hoạch không thu hồi đất: Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã ban hành các Quyết định giao lại đất cho 34 hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích điều chỉnh không thu hồi theo Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 08/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh từ năm 2013. Sau khi hoàn trả lại kinh phí cho Nhà nước, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương sẽ thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.