Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét giảm nghĩa vụ tài chính cho nhân dân khi làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích do các Công ty chè trả lại địa phương quản lý.

TRẢ LỜI:

Qua rà soát của Cục Thuế tỉnh, đến ngày 23/3/2020, Chi cục Thuế huyện Sơn Dương chưa nhận được hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính từ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Sơn Dương của các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất do các Công ty chè trả lại địa phương quản lý thuộc xã Bình Yên, do vậy chưa có cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính theo nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Bình Yên.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nguồn gốc của các nông, lâm trường (nay là các công ty lâm, nông nghiệp) trả lại địa phương quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo quy định tại Điều 105 Luật Đất đai. Hiện nay, việc xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích có nguồn gốc đất các công ty nông, lâm nghiệp trả lại địa phương được thực hiện theo Văn bản số 820/TNMT-CCĐĐ ngày 02/7/2018 và Văn bản số 229/STNMT-CCĐĐ ngày 05/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó có hướng dẫn cụ thể các trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, trường hợp được miễn, giảm và  không phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương rà soát toàn bộ diện tích đất ở có nguồn gốc các công ty nông, lâm nghiệp trả lại địa phương quản lý để thực hiện việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên.