Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Trả lời bằng văn bản cho ông Hoàng Văn Khánh, Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự xã, tham gia công tác từ tháng 01/2010. Theo Luật Dân quân tự vệ, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Tuyên Quang thì ông được hỗ trợ đóng 100% BHXH tự nguyện từ 01/7/2010. Nhưng khi ông nhận được sổ BHXH thì chỉ được tính đóng từ tháng 01/2013 (thiếu so với quy định 2,5 năm).

TRẢ LỜI:

Theo Báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh: Tháng 01/2013, ông Hoàng Văn Khánh có đề nghị tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện và được Ủy ban nhân dân xã Bình Yên nộp hồ sơ đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện đến cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Dương. Do đó, quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện của ông Hoàng Văn Khánh được cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận trong sổ Bảo hiểm xã hội từ tháng 01/2013.

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội và các băn bản hướng thực hiện về Bảo hiểm xã hội tự nguyện, không có quy định về việc truy thu Bảo hiểm xã hội tự nguyện, do đó cơ quan Bảo hiểm xã hội không có cơ sở để thực hiện truy thu Bảo hiểm xã hội tự nguyện thời gian từ tháng 7/2010 đến tháng 12/2012 đối với ông Hoàng Văn Khánh.