Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn có văn bản trả lời cho nhân dân về việc quy hoạch khu di tích Chủ tịch phủ, Thủ tướng phủ tại thôn Lập Binh, không để dư luận gây hoang mang trong nhân dân. Đề nghị được xoá nợ, không yêu cầu trả lại các khoản tiền trước đây đã chi trả đền bù cho nhân dân, nhưng do thay đổi diện tích quy hoạch nên thu lại.

TRẢ LỜI:

- Về quy hoạch khu di tích Chủ tịch phủ, Thủ tướng phủ:

Ngày 20/3/2006, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng Khu di tích lịch sử của Chính phủ tại thôn Lập Binh, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, với tổng diện tích là 82.680 m2 (8,268 ha). Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện do khó khăn về giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 11/8/2010 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng Khu di tích lịch sử của Chính phủ tại thôn Lập Binh, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang với diện tích: 14.451 m2 (diện tích thu hồi hiện nay).

- Về đề nghị xóa nợ, không thu hồi số tiền đã chi trả trước đây:

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chủ động thực hiện phương án thu hồi kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài phạm vi điều chỉnh thu hồi đất; căn cứ các quy định hiện hành của nhà nước và điều kiện thực tế của địa phương để đề xuất phương án thu hồi kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã chi trả đối với công trình xây dựng Khu di tích lịch sử của Chính phủ tại thôn Lập Binh, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương.