Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Khâu Tinh, huyện Na Hang đề nghị:

Sửa mẫu thiết kế 03 công trình nhà vệ sinh, nhà tắm, bể biogas theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc bổ sung mẫu thiết kế phù hợp với điều kiện ở các xã vùng sâu, vùng xa điều kiện kinh tế khó khăn.

TRẢ LỜI:

Tại Phụ lục số 02 “Thiết kế mẫu, quy trình lắp đặt, vận hành bể Biogas; quy trình xây dựng bể tự hoại và dự toán xây dựng công trình Biogas, bể tự hoại” được ban hành theo Hướng dẫn liên ngành số 2106/HDLN-SNN-SKH&ĐT-STC-SGTVT-SXD-KBNN ngày 20/10/2021 của Liên ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã hướng dẫn chi tiết về thiết kế mẫu, quy trình lắp đặt, vận hành bể Biogas và bể tự hoại, không có thiết kế mẫu đối với công trình nhà vệ sinh, nhà tắm. Vì vậy, việc kiến nghị sửa mẫu thiết kế công trình nhà vệ sinh và nhà tắm không nằm trong nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Hướng dẫn liên ngành số 2106/HDLN-SNN-SKH&ĐT-STC-SGTVT-SXD-KBNN ngày 20/10/2021 của Liên ngành. 
Sở Xây dựng đã ban hành thiết kế mẫu công trình bể Biogas tại Hướng dẫn liên ngành số 2106/HDLN-SNN-SKH&ĐT-STC-SGTVT-SXD-KBNN ngày 20/10/2021. Trên cơ sở thiết kễ mẫu công trình bể Biogas, các xã tổ chức tuyên truyền đến các hộ gia đình lấy đó làm quy chuẩn để thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện. Tuy nhiên, tùy điều kiện thực tế của từng địa phương, khuyến khích các hộ gia đình xây dựng theo quy mô rộng hơn, đảm bảo kết cấu công trình hiện đại hơn và công năng sử dụng tốt hơn.
Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Khâu Tinh tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền cho các hộ gia đình trên địa bàn xã, chủ động nghiên cứu việc thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản hướng dẫn liên ngành theo quy định của pháp luật hiện hành.