Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị:

Các cấp có thẩm quyền xem xét bố trí biên chế công chức Văn phòng Đảng ủy cấp xã chuyên trách.

TRẢ LỜI:

Tại Luật Cán bộ, công chức và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã quy định cụ thể các chức danh công chức cấp xã, trong đó không có chức danh Văn phòng Đảng ủy cấp xã.

Việc bố trí các chức danh công chức cấp xã được thực hiện trên cơ sở Luật Cán bộ, công chức và Nghị định của Chính phủ. Đề nghị của cử tri thuộc thẩm quyền xem xét của Quốc hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp ý kiến của cử tri gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh để kiến nghị với Quốc hội xem xét về ý kiến của cử tri theo đúng thẩm quyền.