Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Sinh Long, huyện Na Hang đề nghị:

Điều chỉnh địa giới hành chính cho thôn Trung Phìn, hiện nay có 24 hộ dân thuộc xã Sinh Long quản lý nhân hộ khẩu nhưng sinh sống trên đất thuộc huyện Lâm Bình quản lý.

TRẢ LỜI:

Việc rà soát, hiệp thương thống nhất phương án hiệu chỉnh lại địa giới hành chính cho phù hợp với thực tế quản lý của chính quyền và sử dụng đất của người dân giữa xã Sinh Long (khu vực thôn Trung Phìn), huyện Na Hang và xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đã được Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Ủy ban nhân dân 02 huyện: Na Hang, Lâm Bình và Ủy ban nhân dân 02 xã: Sinh Long, Thượng Lâm thực hiện khảo sát, hiệp thương cấp xã trong tháng 11/2017 và hiệp thương thống nhất cấp huyện trong tháng 3/2018 đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định. Theo đó, đã thống nhất chuyển khoảng 452ha diện tích tự nhiên, bao gồm: 85ha diện tích đất canh tác và đất ở và 367ha diện tích đất phòng hộ thuộc phạm vi địa giới hành chính xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình về xã Sinh Long, huyện Na Hang quản lý.

Theo quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị hành chính sau khi hiệp thương thống nhất phương án xác định lại đường địa giới hành chính thì các cấp chính quyền có liên quan thực hiện quản lý theo kết quả đã hiệp thương, thống nhất. Đường địa giới hành chính sẽ được chuyển vẽ lên bản đồ và vào hồ sơ địa giới hành chính theo quy định. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, hiện nay Sở Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành các nội dung công việc, theo kế hoạch. Đến hết năm 2021 sẽ hoàn thành, báo cáo cấp có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu, đưa vào quản lý, sử dụng theo quy định.