Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Nông, huyện Na Hang đề nghị:

Nghiên cứu chuyển đổi đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất tại khu Nà Áng, Nà Bẻ, Cốc Chom, thôn Đống Đa 2.

TRẢ LỜI:

Vị trí, diện tích cử tri đề nghị chuyển đổi thuộc các khoảnh 158A, 184 và 184A, loại rừng và đất rừng phòng hộ, có tổng diện tích 100ha. Trong đó: rừng tự nhiên 32,80ha; rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 67,20ha.

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017, nội dung quy hoạch lâm nghiệp thuộc quy hoạch lâm nghiệp quốc gia. Đối với diện tích cử tri đề nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức rà soát, thống kê báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh từ chức năng rừng phòng hộ sang chức năng rừng sản xuất theo quy định của pháp luật khi triển khai thực hiện lập Quy hoạch Lâm nghiệp cấp quốc gia giai đoạn 2021-2030.