Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Thanh Tương, huyện Na Hang; Xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương; Xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn đề nghị:

Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn bản, cụ thể: Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng nông dân, Chi hội trưởng phụ nữ, Chi hội trưởng cựu chiến binh, để nâng cao vai trò trong việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chi bộ và tổ chức phân công

TRẢ LỜI:

Khoản 6, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ quy định: “Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố có 03 chức danh được hưởng phụ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước là: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hằng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có)”.

Căn cứ quy định của Trung ương, ngày 01/8/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01/2019/NĐ-HĐND quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, cân đối kinh phí của tỉnh để xem xét, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở (Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề xuất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng Nghị quyết tại Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 13/11/2020).