Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Giáp, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư xây dựng cầu Vằng Mòn, phai Nà Pồng tại thôn Nặm Cằm; cầu Nà Tu, thôn Bản Cưởm.

TRẢ LỜI:

* Về đề nghị đầu tư xây dựng phai Nà Pồng tại thôn Nặm Cằm:

Ngày 08/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 174/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035. Trong đó công trình Nà Pồng thôn Nặm Cằm, xã Thượng Giáp đã được đưa vào danh mục công trình ưu tiên đầu tư xây dựng, tu sửa, nâng cấp giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh lồng ghép bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, tu sửa, nâng cấp công trình theo định.

* Về đề nghị đầu tư xây dựng cầu Vằng Mòn, thôn Nặm Cằm và cầu Nà Tu, thôn Bản Cưởm:

Đề nghị của cử tri là chính đáng, tuy nhiên do ngân sách địa phương còn hạn hẹp, chưa đầu tư xây dựng được công trình trong giai đoạn hiện nay. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang xem xét lồng ghép nguồn vốn Chương trình 135, Chương trình xây dựng nông thôn mới và dự án 4 (Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) giai đoạn 2021-2025 và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện đầu tư công trình theo quy định.