Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đà Vị, huyện Na Hang đề nghị:

Ban di dân tái định cư tỉnh bố trí vốn làm đường lên khu sản xuất cho các hộ dân tái định cư

TRẢ LỜI:

Theo quy hoạch số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên quang, có 33 tuyến đường giao thông đi ra các khu sản xuất của nhân dân tái định cư, đến nay đã đầu tư xong 02 công trình, hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư 05 công trình, tỷ lệ đầu tư các công trình giao thông ra khu sản xuất còn thấp do trong thời gian qua, nguồn vốn Trung ương phân bổ cho công tác di dân, tái định cư mới đạt 46,6% so với quy hoạch được duyệt, do vậy ưu tiên đầu tư vốn cho hạng mục ổn định đời sống, phát triển sản xuất, các công trình hạ tầng thiết yếu.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang căn cứ nguồn vốn được Trung ương phân bổ, phối hợp với với các huyện, thành phố rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn để thực hiện theo lộ trình.