Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đà Vị, huyện Na Hang đề nghị:

Tỉnh có ý kiến với tỉnh Bắc Kạn nghiên cứu, xem xét cho chuyển toàn bộ số hộ dân ở xã Cao Thượng, huyện Ba Bể đang xâm canh, xâm cư giáp ranh với thôn Nà Pin, xã Đà Vị đi nơi khác vì các hộ dân này thường xuyên sử dụng thuốc diệt cỏ trong canh tác sản xuất ảnh hưởng trực tiếp nguồn nước sinh hoạt của dân thôn Nà Pin.

TRẢ LỜI:

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính và Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 26/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, Ủy ban nhân dân xã Đà Vị và các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Bắc Kạn tổ chức khảo sát thực địa để thống nhất phương án xác định đoạn địa giới hành chính giữa xã Đà Vị và xã Cao Thượng, cũng là đoạn địa giới hành chính giữa huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang và huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn. Kết quả khảo sát có 28 hộ dân thôn Tọt Còn, xã Cao Thượng, huyện Ba Bể đang ở, canh tác trên phần diện tích khoảng 100,3ha thuộc phạm vi địa giới hành chính xã Đà Vị, huyện Na Hang.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh làm việc với cơ quan liên quan của tỉnh Bắc Kạn để tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh việc hiệp thương, thống nhất xác định đoạn địa giới hành chính giữa xã Đà Vị, huyện Na Hang và xã Cao Thượng, huyện Ba Bể phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với việc một số hộ dân thuộc xã Cao Thượng huyện Ba Bể đang xâm canh, xâm cư giáp ranh với thôn Nà Pin, xã Đà Vị thường xuyên sử dụng thuốc diệt cỏ trong canh tác sản xuất ảnh hưởng trực tiếp nguồn nước sinh hoạt của dân thôn Nà Pin, xã Đà Vị, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn xem xét xử lý, giải quyết để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho thôn Nà Pin, xã Đà Vị.