Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Nông, Xã Thượng Giáp, Xã Yên Hoa, Xã Đà Vị, huyện Na Hang; Xã Lăng Can, Xã Thổ Bình, Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình; Xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa đề nghị:

Nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho dân quân xã trong thời gian huấn luyện, hiện nay thực hiện mức hỗ trợ cho dân quân xã theo Nghị quyết số 28/2011/NQ- HĐND ngày 31/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh là 37.000đ/người/ngày là không phù hợp

TRẢ LỜI:

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 02/8/2010 của Liên Bộ: Quốc phòng, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ.

Căn cứ vào khả năng ngân sách địa phương giai đoạn 2011-2015, Hội đồng nhân dân tỉnh có Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 31/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chế độ phụ cấp hàng tháng của Thôn đội trưởng, chế độ, chính sách đối với dân quân và mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội đối với Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Năm 2016 là năm kéo dài của thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. Mặt khác nguồn thu ngân sách tỉnh hạn hẹp chỉ đảm bảo khoảng 20% chi ngân sách trên địa bàn, do vậy theo kiến nghị của cử tri là chưa thể thực hiện được.