Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Xã Yên Hoa, huyện Na Hang đề nghị:

Thi công xây dựng bếp ăn và các hạng mục phụ trợ tại điểm trường chính cho trường để kịp tiến độ trường chuẩn quốc gia theo lộ trình công nhận vào tháng 12 năm 2023. Nhà trường còn thiếu 01 phòng thể chất, 01 phòng nghệ thuật, nhà công vụ cho giáo viên. Trang cấp mua sắm trang thiết bị cho các phòng chức năng, nhà hiệu bộ.

Cấp trên quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho Trường tiểu học Yên Hoa gồm: Nhà hiệu bộ, nhà công vụ và các hạng mục công trình để nhà trường đủ điều kiện công nhận trường bán trú. Đẩy nhanh việc đầu tư cơ sở vật chất cho trường để kịp tiến độ trường chuẩn quốc gia theo lộ trình. Đề nghị quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Yên Hoa để đảm bảo theo lộ trình đạt trường chuẩn quốc gia năm 2023. Trường trung học phổ thông Yên Hoa đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường cụ thể: đầu tư xây dựng nhà lớp học, nhà hiệu bộ, nhà công vụ,…

TRẢ LỜI:

Tại các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 về điều chỉnh giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 28/2/2023 về giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang, năm 2023 đã bố trí cho công trình đầu tư cơ sơ vật chất trường tiểu học Yên Hoa, xã Yên Hoa, phục vụ cụm liên xã Yên Hoa, xã Côn Lôn và xã Thượng Nông kế hoạch giai đoạn 2021-2025 là 7.400 triệu đồng, trong đó: năm 2022 là 2.600 triệu đồng; năm 2023 là 1.236 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Cụ thể:

a) Đối với Trường mầm non Yên Hoa:

- Nhà bếp và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Yên Hoa, xã Yên Hoa đã được Uỷ ban nhân dân huyện Na Hang phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tại Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 20/4/2023. Hiện nay Ban Quản lý dự án ĐTXD KV đang khẩn trương lập thủ tục đầu tư xây dựng.

- Các hạng mục khác: 01 phòng thể chất, 01 phòng nghệ thuật, nhà công vụ cho giáo viên. Trang cấp mua sắm trang thiết bị cho các phòng chức năng nhà hiệu bộ: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị  của cử tri. Tuy nhiên do nguồn lực đầu tư của huyện còn hạn hẹp chưa thể bố trí đủ kinh phí để thực hiện trong năm 2023, do đó Ủy ban nhân dân huyện Na Hang sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đi khảo sát, đánh giá hiện trạng trường học để bổ sung vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

b) Đối với trường tiểu học Yên Hoa:

- Hạng mục: Nhà hiệu bộ và Nhà bếp ăn đang tổ chức thi công xây dựng (theo Quyết định Số 429/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022); Nhà bán trú học sinh đang lập thủ tục đầu tư xây dựng công trình (theo Quyết định Số 428/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2022).

- Hạng mục Nhà công vụ giáo viên: Do nguồn lực đầu tư của huyện còn hạn hẹp chưa thể bố trí đủ kinh phí để thực hiện trong năm 2023, do đó Ủy ban nhân dân huyện Na Hang sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đi khảo sát, đánh giá hiện trạng trường học để bổ sung vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

c) Đối với Trường PTDTBT THCS Yên Hoa và THPT Yên Hoa:

- Năm 2023, Trường THPT Yên Hoa đã được đầu tư 01 nhà công vụ giáo viên từ nguồn vốn do ngân hàng Viettin Bank tài trợ.

- Kiến nghị của cử tri xã Yên Hoa, huyện Na Hang là cần thiết, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Na Hang căn cứ kế hoạch đầu tư công của huyện, các Chương trình mục tiêu quốc gia đã phân cấp cho huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác, rà soát, cân đối bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để thực hiện. Thời gian tới, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác để tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để thực hiện.