Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Yên Hoa, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư, xây dựng bể lắng Lamen và bể chứa theo công nghệ mới để đảm bảo phục vụ cho nhân dân trong sinh hoạt hằng ngày.

TRẢ LỜI:

Công trình cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã Yên Hoa, huyện Na Hang đã được đầu tư tại quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh. Trong đó có đầu tư hệ thống xử lý nước theo công nghệ bể lắng đứng ngăn phản ứng trung tâm kết hợp bể lọc nhanh và hệ thống thiết bị khử trùng đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Y tế. Hiện tại, Ban quản lý khai thác công trình cấp nước nông thôn trực thuộc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn - đơn vị quản lý công trình cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã Yên Hoa, huyện Na Hang đã tuân thủ theo đúng các quy định về công tác quản lý, vận hành, khai thác công trình. Trong quá trình quản lý, Ban quản lý khai thác công trình cấp nước nông thôn đã tổ chức thực hiện công tác nội kiểm chất lượng nước, đảm bảo chất lượng nước đầu ra của công trình đạt yêu cầu theo đúng quy định của Bộ Y tế để cấp nước phục vụ Nhân dân.