Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Yên Hoa, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư xây dựng nhà công vụ, nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh cho Trường phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Yên Hoa.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã đăng ký danh mục đầu tư tại (Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực) thuộc Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang thực hiện các thủ tục để triển khai đầu tư xây dựng công trình đảm bảo kế hoạch ngay sau khi kế hoạch được phê duyệt.