Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Yên Hoa, huyện Na Hang đề nghị:

Nghiên cứu tăng tiền phụ cấp cho nhân viên Y tế thôn

TRẢ LỜI:

Mức phụ cấp cho nhân viên y tế ở thôn, bản đang được thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ đối với nhân viên y tế thôn, bản.

Hiện nay, phụ cấp cho nhân viên y tế ở các thôn, bản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã được thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định tại Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mức phụ cấp hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, bản bằng 0,5 và 0,3 so với mức lương tối thiểu chung do vậy hàng năm khi Trung ương quy định việc tăng lương cơ sở thì mức phụ cấp cho nhân viên Y tế thôn cũng được tăng theo tương ứng. Mặt khác, Quyết định 75/2009/QĐ-TTg hiện nay vẫn còn hiệu lực, Trung ương chưa có văn bản mới thay thế nên địa phương không có căn cứ pháp lý để thực hiện việc tăng tiền phụ cấp cho nhân viên y tế thôn theo đề nghị của cử tri.