Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Thượng Nông, huyện Na Hang đề nghị:

Đề nghị chuyển đổi một phần diện tích rừng phòng hộ sang rừng sản xuất trên địa bàn xã, để có quỹ đất thực hiện các dự án về hỗ trợ đất ở và đất sản xuất theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, cụ thể: Khu đồi Nà Hán và khu Đông Đăm thôn Bản Khẻ; Cốc Chom thôn Đống Đa II, Khuổi Hên, Khuổi Vi thôn Đống Đa; khu Pù Cẩu Loong thôn Bản Giòng; Thôm Khuẩn, Nà Thài thôn Pác Củng với diện tích 285,71 ha gồm 11 khoảnh 131 lô chuyển từ đất rừng phòng hộ chuyển sang đất rừng sản xuất để phù hợp với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; điều chỉnh một phần diện tích đất rừng sản xuất (diện tích đã quy hoạch trong đất lâm nghiệp) 183,21 ha gồm 6 khoảnh 49 lô sang đất rừng phòng hộ.

TRẢ LỜI:

* Kết quả kiểm tra:

Đối chiếu vị trí, diện tích khu vực cử tri đề nghị chuyển đổi với bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng được phê duyệt tại Quyết định số 1859/QĐUBND ngày 31/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất), diện tích đề nghị chuyển đổi là 484,35 ha, thuộc 16 khoảnh, trong đó: Diện tích đề nghị chuyển từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất là 310,52 ha, hiện đang quy hoạch chức năng phòng hộ, thuộc các khoảnh: 90, 105, 116, 126, 129, 141, 184, 104A, 129A, 158A, 184A; Diện tích đề nghị chuyển từ rừng sản xuất sang đất rừng phòng hộ là 173,83 ha, hiện đang quy hoạch chức năng sản xuất, thuộc các khoảnh: 93, 134, 105A, 134A, 81A. Đối chiếu vị trí, diện tích khu vực cử tri đề nghị chuyển đổi với bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Na Hang giai đoạn 2021-2030 được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 20/5/2021: Diện tích 310,52 ha đề nghị chuyển từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất, hiện đang được quy hoạch chức năng phòng hộ; Diện tích 173,83 ha đề nghị chuyển từ rừng sản xuất sang đất rừng phòng hộ, hiện đang được quy hoạch chức năng sản xuất.

* Nội dung trả lời kiến nghị của cử tri:

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 18 Luật Lâm nghiệp việc chuyển loại rừng này sang loại rừng khác phải phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp. Vì vậy khu vực cử tri kiến nghị chuyển từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất (diện tích 310,52 ha đã được quy hoạch là rừng phòng hộ) và chuyển từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ (diện tích 173,83 ha đã được quy hoạch là rừng sản xuất) phải đáp ứng các tiêu chí phân loại rừng theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Tuy nhiên để đảm bảo ổn định đời sống cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất đề nghị Ủy ban nhân dân xã Thượng Nông rà soát, thống kê diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn xã cần điều chỉnh báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện Na Hang xem xét trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh loại rừng này sang loại rừng khác theo đúng quy định của Luật Lâm nghiệp và các quy định khác có liên quan. Trước khi cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến nội dung nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân huyện Na Hang phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý chặt chẽ diện tích rừng và đất rừng trên địa bàn; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi lấn, chiếm, phá rừng trái pháp luật.