Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Nông, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư mở đường vào khu sản xuất từ Nà Hán đến Nà Hậu chiều dài 2 km.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang rà soát đưa công trình vào kế hoạch đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới để thực hiện, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.