Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Giáp, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư xây dựng chương trình nước sạch nông thôn đạt tiêu chuẩn nước sạch theo quy chuẩn; tiếp tục đầu tư kinh phí thực hiện xây dựng 3 công trình vệ sinh.

TRẢ LỜI:

* Về đề nghị đầu tư xây dựng chương trình nước sạch nông thôn đạt tiêu chuẩn nước sạch theo quy chuẩn:

Công trình Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Thượng Giáp, huyện Na Hang đã được đề xuất đầu tư thuộc danh mục công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn, giai đoạn 2021-2025 trong Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017. Để thực hiện đầu tư xây dựng công trình, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân huyện Na Hang chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Thượng Giáp khảo sát nhu cầu sử dụng nước của người dân trên địa bàn xã; lập báo cáo đề xuất xin chủ trương đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của Luật đầu tư công.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan xem xét, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, cân đối, bố trí nguồn vốn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện đầu tư theo quy định.

* Về đề nghị tiếp tục đầu tư kinh phí thực hiện xây dựng 3 công trình vệ sinh:

Đề án thí điểm hỗ trợ xây dựng 03 công trình vệ sinh ở nông thôn trên địa bàn tỉnh được thực hiện năm 2009 theo Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế chính sách hỗ trợ thí điểm xây dựng 03 công trình vệ sinh ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành đề án thí điểm, Ủy ban nhân dân tỉnh chưa có chủ trương tiếp tục triển khai, nhân rộng dự án.