Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Giáp, huyện Na Hang đề nghị:

Khẩn trương thanh lý số tài sản trên đất để nhân dân thôn Bản Muồng trồng lại rừng bằng cây có hiệu quả cao.

TRẢ LỜI:

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang kiểm tra, xem xét cụ thể nội dung ý kiến của cử tri để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định (lưu ý: Làm rõ loại tài sản, nguồn gốc hình thành tài sản, nguyên nhân, lý do,... đề nghị thanh lý tài sản theo quy định). Đồng thời, giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Na Hang và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện thanh lý tài sản đảm bảo chặt chẽ và theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.