Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Giáp, huyện Na Hang đề nghị:

Cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân thôn khu Không Chút.

TRẢ LỜI:

Về nội dung này, Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang (cơ quan thường trực giao rừng cấp huyện) đã chủ trì, phối hợp với Hội đồng giao rừng xã Thượng Giáp tiến hành kiểm tra vị trí, hiện trạng và đối chiếu toàn bộ hồ sơ, bản đồ địa chính của xã hiện còn 20,3ha/20 hộ gia đình đã quy hoạch lại là rừng sản xuất nhưng chưa được phê duyệt phương án giao rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã quy hoạch lại là rừng trồng sản xuất sau điều chỉnh phân 3 loại rừng theo Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang kiểm tra, rà soát cụ thể đề nghị của cử tri, giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; báo cáo, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết nếu vượt thẩm quyền giải quyết.