Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Thượng Giáp, huyện Na Hang đề nghị:

Đề nghị hàng năm cấp sách giáo khoa, trang thiết bị dạy học cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9; đồ dùng, đồ chơi cho các lớp học mầm non dưới 5 tuổi của các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn

TRẢ LỜI:

Theo Quyết định số 1210/QĐTTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2012-2015, việc cấp sách giáo khoa cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được thực hiện đến hết năm 2015. Hiện nay, chỉ vở viết được cấp, sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 9 học sinh phải tự mua.

Ngày 27/6/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 775/QĐ-TTg  phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020; ngày 14/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 14/11/2018 về việc phân bổ kinh phí vốn sự nghiệp ngân sách trung ương năm 2018, thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đang triển khai, tổ chức thực hiện.