Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Xã Năng Khả, Xã Sơn Phú, Xã Thượng Giáp, Xã Yên Hoa, Xã Sinh Long, Xã Thanh Tương, Xã Thượng Nông, huyện Na Hang; Xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn đề nghị:

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh đối với các trường bán trú, trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh. Hiện là 200% mức lương cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu đối với người lao động.

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại khoản 2 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh: “Các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh được hỗ trợ kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo định mức khoán kinh phí bằng 200% mức lương cơ sở/01 tháng/30 học sinh, số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm một lần định mức; mỗi trường chỉ được hưởng không quá 05 lần định mức nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/01 năm".

Mức quy định tại Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND cao hơn mức quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về chế độ chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn (“Trường hợp trường phổ thông dân tộc bán trú tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh được hỗ trợ kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo định mức khoán kinh phí tối thiểu bằng 135% mức lương cơ sở/01 tháng/30 học sinh, số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm một lần định mức; nhưng mỗi trường chỉ được hưởng không quá 05 lần định mức nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/01 năm”).

Mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn được xác định trên mức lương cơ sở do Chính phủ quy định và số lượng học sinh tại trường, khi mức lương cơ sở tăng thì kinh phí phục vụ việc nấu ăn sẽ tăng tương ứng. Ngày 14/5/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng và áp dụng từ ngày 01/7/2023), do đó đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn theo Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.