Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Thanh Tương, huyện Na Hang đề nghị:

Xã Thanh Tương đang trong lộ trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, hiện nay đời sống của bà con nhân dân tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Đề nghị Nhà nước quan tâm hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho nhân dân, như: Dự án trồng rau hữu cơ, trồng cây dược liệu; mô hình nuôi cá chép ruộng; mô hình lợn đen; mô hình trâu, bò vỗ béo...; Nghiên cứu hỗ trợ phát triển một số loại cây trồng có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương.

TRẢ LỜI:

Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành một số chính sách nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp như: Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 quy định chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND, ngày 01/8/2019 về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có nhu cầu thực hiện chính sách đăng ký dự án sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Từ năm 2021 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai một số mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây trồng, vật nuôi tại xã Thanh Tương như: mô hình cây khoai tây vụ đông, mô hình giống lúa, mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm bí đỏ, mô hình chăn thả lợn rừng sinh sản theo hướng an toàn sinh học gắn với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.

- Đối với Dự án trồng cây dược liệu: Hiện nay huyện Na Hang đang triển khai thực hiện Dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đề nghị Ủy ban nhân dân xã Thanh Tương chủ động đăng ký để thực hiện.

- Về hỗ trợ phát triển một số loại cây trồng có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương: Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung tham mưu và chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nghiên cứu, xây dựng các đề tài phát triển các loài cây trồng có giá trị kinh tế, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương (Lôi khoai lá đỏ, Lim xẹt hoa vàng, Tre trinh,...), đồng thời vận dụng, nhận chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật để phát triển rừng trồng sản xuất trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ cây giống lâm nghiệp để trồng rừng tập trung, làm giàu rừng tự nhiên sản xuất (gồm cây keo lai mô; keo tai tượng hạt ngoại và dổi ăn hạt, sấu, trám trắng được nhân giống bằng phương pháp ghép).

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thanh Tương, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tham mưu cấp có thẩm quyền rà soát, chỉnh sửa, bổ sung hoặc ban hành mới các chính sách để hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi; nghiên cứu, vận dụng, nhận chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các loại cây, con có giá trị kinh tế cao để tổ chức sản xuất, nuôi trồng đại trà, nâng cao đời sống cho nhân dân.