Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Thanh Tương, huyện Na Hang đề nghị:

Quan tâm định hướng và có chính sách hỗ trợ cơ sở hạ tầng phát triển du lịch xã Thanh Tương

TRẢ LỜI:

Ngày 20/12/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang ban hành Hướng dẫn liên ngành số 181/HDLN-VHTTDL-TC-KHDT- NHNN ngày 07/3/2022 về thực hiện Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09/2021/NQ- HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.