Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thanh Tương, huyện Na Hang đề nghị:

Mở rộng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt từ thôn Nà Làng đến thôn Nà Thôm, hiện nay dịch vụ này mới thu gom đến trung tâm xã.

TRẢ LỜI:

Hiện nay, Ủy ban nhân dân xã Thanh Tương đã hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ môi trường thực hiện thu gom rác thải rắn sinh hoạt dọc theo trục đường chính của xã từ thôn Yên Trung đến thôn Nà Thôm.