Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Sơn Phú, huyện Na Hang đề nghị:

Xem xét nâng mức hỗ trợ cho nhân dân phục vụ nấu ăn tại các trường bán trú trên địa bàn tỉnh.

TRẢ LỜI:

Căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, trong đó theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 thì trường phổ thông dân tộc bán trú tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh được hỗ trợ kinh phí phục vụ, việc nấu ăn theo định mức khoán kinh phí tối thiểu bằng 135% mức lương cơ sở/tháng/30 học sinh. Ngày 06/12/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND để tăng mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh lên mức 200% mức lương cơ sở/tháng/30 học sinh.

Theo đó, mức khoán này tại thời điểm hiện tại 2.980.000 đồng là thấp hơn mức lương tối thiếu vùng quy định tại địa bàn các huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là 90.000 đồng/tháng (mức lương tối thiểu vùng của các huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang áp dụng từ ngày 01/01/2021 là 3.070.000 đồng/tháng). Do vậy, mức hỗ trợ kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh tại các trường bán trú hiện nay chưa tương xứng với mức lương tối thiểu của người lao động trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu kiến nghị của cử tri, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan căn cứ các quy định về chính sách, pháp luật để nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh đảm bảo khả thi, phù hợp với điều kiện của tỉnh.