Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Sơn Phú, huyện Na Hang đề nghị:

Xem xét giao 5ha đất trồng lúa và 36ha đất sản xuất cho 30 hộ di dân ở khu Thôm Kiệu, thôn Nà Mu, xã Sơn Phú (cử tri phản ánh nội dung này đã kiến nghị nhiều lần và đã được trả lời nhưng hiện nay vẫn chưa được xem xét giải quyết dứt điểm).

TRẢ LỜI:

* Về đề nghị xem xét giao 5ha đất trồng lúa:

Ngày 28/6/2019, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã ban hành Quyết định số 175/QĐ-UBND phê duyệt Phương án giao đất sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân tại khu tái định cư Thôm Kiệu, thuộc Dự án Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét sạt lở đất và đặc biệt khó khăn xã Sơn Phú, huyện Na Hang. Đến ngày 08/7/2019, các đơn vị chuyên môn của huyện Na Hang và Ủy ban nhân  dân xã Sơn Phú tổ chức họp với 30 hộ dân khu tái định cư Thôm Kiệu, xã Sơn Phú để bốc thăm nhận lô đất và tiến hành giao đất sản xuất ngoài thực địa cho các hộ gia đình theo phương án đã được Ủy ban nhân dân huyện Na Hang phê duyệt. Kết quả, đã giao đất cho 14/30 hộ gia đình.

Ngày 19/6/2020, các đơn vị chuyên môn của huyện Na Hang và Ủy ban nhân dân xã Sơn Phú tiếp tục tổ chức giao đất sản xuất cho 16/30 hộ gia đình cá nhân còn lại. Tại buổi họp giao đất có 15/16 hộ đến dự họp, tuy nhiên chỉ có 02 hộ gia đình đã nhận đất, còn 14/30 hộ chưa nhận đất với lý do: Các hộ gia đình, cá nhân đề nghị được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để san ủi mặt bằng thành đất trồng lúa nước sau đó mới nhận đất.

Ngày 04/8/2021, các đơn vị chuyên môn của huyện Na Hang phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Sơn Phú và các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức giao đất cho 14 hộ gia đình cá nhân còn lại. Kết quả đã giao đất sản xuất cho 09/14 hộ gia đình. Đến thời điểm hiện tại có 25/30 hộ gia đình, cá nhân đã nhận đất sản xuất, 05 hộ còn lại dự kiến tiến hành giao đất trong năm 2021.

* Về đề nghị giao 36ha đất sản xuất:

Dự án Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và đặc biệt khó khăn xã Sơn Phú, huyện Na Hang do Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang làm Chủ đầu tư.

Sau khi nhận được phương án giao đất sản xuất lâm nghiệp kèm theo Tờ trình số 281/TTr-PTNT ngày 05/7/2019 của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã giao các đơn vị chuyên môn của huyện phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn và đơn vị tư vấn lập phương án giao đất tổ chức thẩm định phương án giao đất. Qua thẩm định phương án giao đất còn một số nội dung chưa đảm bảo đúng theo quy định (do nguồn gốc rừng chuyển đổi là rừng tự nhiên), Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã có văn bản đề nghị Chi cục Phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và hoàn thiện phương án giao đất lâm nghiệp thuộc Dự án Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và đặc biệt khó khăn xã Sơn Phú, huyện Na Hang, gửi Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, thẩm định, phê duyệt.

Khu đất 36ha dự án dự kiến giao cho các hộ trong quy hoạch phân 3 loại rừng đã được phê duyệt tại Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trạng thái thể hiện trên bản đồ phân 3 loại rừng là rừng tự nhiên. Căn cứ quy định của Luật Lâm nghiệp, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thì diện tích rừng do Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang dự kiến giao cho các hộ dân chưa đủ điều kiện để giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng là rừng sản xuất.

Căn cứ vào tình hình thực tế, sau khi xem xét những khó khăn, vướng mắc về quỹ đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân khu tái định cư Thôm Kiệu, xã Sơn Phú, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã có Văn bản số 454/UBND-NLN ngày 11/6/2020 về việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của công dân thôn Nà Mu, xã Sơn Phú và Văn bản số 552/UBND-TH ngày 17/7/2020 về việc giao đất sản xuất và hỗ trợ phát triển sản xuất đảm bảo ổn định đời sống cho các hộ tái định cư tại Thôm Kiệu, thôn Nà Mu, xã Sơn Phú. Theo đó, đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của huyện, Ủy ban nhân dân xã Sơn Phú tiếp tục tổ chức giao đất sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân theo phương án đã được phê duyệt; giao các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát diện tích đất lâm nghiệp có thể sản xuất trên địa bàn xã; xác định cụ thể vị trí, địa điểm, hiện trạng (đảm bảo diện tích đất rà soát có thể canh tác được, không vi phạm các quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, sau rà soát không bố trí được quỹ đất tại xã Sơn Phú (do chủ yếu là đất rừng đặc dụng). Để giải quyết khó khăn cho nhân dân, ngày 30/11/2020 Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã ban hành Quyết định số 608/QĐ-UBND về việc giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2020 cho Ban Quản lý thực hiện các dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Na Hang giai đoạn 2018-2020 để thực hiện mô hình hỗ trợ giống chăn nuôi gia súc (trâu, bò, dê, lợn) tại khu tái định cư Thôm Kiệu, thôn Nà Mu, xã Sơn Phú, huyện Na Hang. Các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất đã được triển khai thực hiện tại thôn Nà Mu, xã Sơn Phú.