Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Sơn Phú, huyện Na Hang đề nghị:

Cấp đủ đất ở cho 06 hộ di dân trung tâm xã theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ (hiện mới cấp được 250m2/hộ).

TRẢ LỜI:

Các hộ gia đình được giao đất tái định cư tại trung tâm xã Sơn Phú (gồm 06 hộ: Hộ ông Hà Văn Nại, Hà Văn Chung, Dương Văn Tới, Hà Văn Hùng, Hà Hồng Tuyên và Nông Văn Hải) là những hộ sở tại bị thu hồi đất để xây dựng trung tâm xã Sơn Phú.

Đối tượng được giao đất ở đủ 400m2 (hộ tái định cư nông nghiệp) được quy định tại khoản b, mục 3, Điều 1 Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể: “Tạo thêm quỹ đất đất ở tại những nơi có điều kiện về quỹ đất để giao cho hộ tái định cư đủ theo mức 400m2/hộ tái định cư nông nghiệp, 200m2/hộ tái định cư phi nông nghiệp;...” Hạn mức giao đất ở đủ 400m2 cho các hộ nông nghiệp được áp dụng đối các hộ tái định cư di dân ở vùng lòng hồ và công trình chính, công trình phù trợ thủy điện Tuyên Quang. Quy định này không áp dụng đối với các hộ sở tại là những hộ bị thu hồi đất để xây dựng trung tâm xã và các khu tái định cư. Như vậy, đối với 06 hộ gia đình nêu trên là những hộ sở tại bị thu hồi đất để xây dụng trung tâm xã Sơn Phú không thuộc đối tượng được bổ sung đất ở theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, kiến nghị được giao bổ sung đất ở của 06 hộ nêu trên không có cơ sở xem xét giải quyết.