Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Sơn Phú, huyện Na Hang đề nghị:

Giao 36 ha đất sản xuất và làm mặt bằng 5ha đất trồng lúa cho 30 hộ di dân ở khu Thôm Kiệu, thôn Nà Mu.

TRẢ LỜI:

* Về đề nghị giao 36 ha đất sản xuất:

Dự án Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và đặc biệt khó khăn xã Sơn Phú, huyện Na Hang do Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang làm Chủ đầu tư.

Sau khi nhận được phương án giao đất sản xuất lâm nghiệp kèm theo Tờ trình số 281/TTr-PTNT ngày 05/7/2019 Chi cục phát triển nông thôn tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã giao các đơn vị chuyên môn của huyện phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn và đơn vị tư vấn lập phương án giao đất tổ chức thẩm định phương án giao đất. Qua thẩm định phương án giao đất còn một số nội dung chưa đảm bảo đúng theo quy định, Ủy ban nhân dân huyện Na hang đã có Văn bản số 603/UBND ngày 08/8/2019 và Văn bản số 904/UBND-TNMT ngày 18/11/2019 đề nghị Chi cục phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và hoàn thiện phương án giao đất lâm nghiệp thuộc Dự án Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và đặc biệt khó khăn xã Sơn Phú, huyện Na Hang.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ dạo Chi cục Phát triển nông thôn kiểm tra, rà soát, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và phương án giao đất theo quy định.

* Về đề nghị làm mặt bằng 5ha đất trồng lúa:

Ngày 28/6/2019, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã ban hành Quyết định số 175/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án giao đất sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân tại khu tái định cư Thuôm Kiệu, thuộc Dự án Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét sạt lở đất và đặc biệt khó khăn xã Sơn Phú, huyện Na Hang. Đến ngày 08/7/2019, các đơn vị chuyên môn của huyện và Ủy ban nhân dân xã Sơn Phú tổ chức họp với 30 hộ dân khu tái định cư Thuôm Kiệu, xã Sơn Phú để bốc thăm nhận lô đất và tiến hành giao đất sản xuất ngoài thực địa cho các hộ gia đình theo phương án đã được Ủy ban nhân dân huyện Na Hang phê duyệt. Kết quả, đã giao đất cho 14/30 hộ gia đình. Ngày 19/6/2020, các đơn vị chuyên môn của huyện và Ủy ban nhân dân xã Sơn Phú tiếp tục tổ chức giao đất sản xuất cho 16/30 hộ gia đình cá nhân còn lại. Tại buổi họp giao đất có 15/16 hộ đến dự họp, tuy nhiên chỉ có 02 hộ gia đình đã nhận đất, còn 14/30 hộ chưa nhận đất với lý do các hộ gia đình, cá nhân đề nghị được nhà nước hỗ trợ kinh phí để san ủi mặt bằng thành đất trồng lúa nước sau đó mới nhận đất.

Sau khi xem xét những khó khăn, vướng mắc về quỹ đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân khu tái định cư Thuôm Kiệu, xã Sơn Phú, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã ban hành Văn bản số 454/UBND-NLN ngày 11/6/2020 về việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của công dân thôn Nà Mu, xã Sơn Phú và Văn bản số 552/UBND-TH ngày 17/7/2020 về việc giao đất sản xuất và hỗ trợ phát triển sản xuất đảm bảo ổn định đời sống cho các hộ tái định cư tại Thuôm Kiệu, thôn Nà Mu, xã Sơn Phú. Theo đó, đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của huyện, Ủy ban nhân dân xã Sơn Phú tiếp tục tổ chức giao đất sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân theo phương án đã được Ủy ban nhân dân huyện Na Hang phê duyệt; giao các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát diện tích đất lâm nghiệp có thể sản xuất trên địa bàn xã; xác định cụ thể vị trí, địa điểm, hiện trạng (đảm bảo diện tích đất rà soát có thể canh tác được, không vi phạm các quy định của Nhà nước); kiểm tra thực tế, rà soát nhu cầu hỗ trợ phát triển sản xuất, bồi dưỡng đào tạo nghề và giải quyết việc làm,… cho các hộ gia đình, cá nhân.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Na Hang phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn khẩn trương có giải pháp khắc phục, hoàn thành việc giao đất để các hộ dân ổn định đời sống.