Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Sơn Phú, huyện Na Hang đề nghị:

Sớm giao đất sản xuất cho 30 hộ thuộc diện di dân ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao ở thôn Phia Chang về Thuôm Kiệu, Nà Mu từ năm 2015 nhưng đến nay chưa được cấp đất sản xuất.

TRẢ LỜI:

Ngày 03/10/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với Chi nhánh Phát triển quỹ đất huyện Na Hang, Ủy ban nhân dân xã Sơn Phú tổ chức thanh toán kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng cho 11 hộ dân thuộc đối tượng bị thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình khai hoang đất sản xuất điểm tái định cư Thuôm Kiệu, thuộc Dự án đầu tư di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và đặc biệt khó khăn xã Sơn Phú, huyện Na Hang. Có 9/11 hộ chấp hành nhận tiền bồi thường, thu dọn tài sản trả lại đất cho dự án. Tuy nhiên, có 02 hộ (hộ ông Phùng Xuân Chấn và hộ ông Phùng Văn Nhậy thôn Nà Mu) không chấp hành nhận tiền bồi thường để bàn giao đất lại cho xã thực hiện giao đất cho các hộ tái định cư. 

Ngày 14/11/2017, Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với Chi nhánh Phát triển quỹ đất huyện Na Hang, Ủy ban nhân dân xã Sơn Phú mời 02 hộ đến Ủy ban nhân dân xã nhận tiền bồi thường và bàn giao đất cho xã, nhưng 02 hộ trên vẫn chưa chấp nhận; ngày 23/11/2017, Chi cục Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan mời 02 hộ đến để tuyên truyền giải thích, tuy nhiên chỉ có hộ ông Phùng Xuân Chấn nhận tiền bồi thường, còn hộ ông Phùng Văn Nhậy không chấp hành; ngày 14/8/2018 Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với Chi nhánh Phát triển quỹ đất huyện Na Hang, Ủy ban nhân dân xã Sơn Phú tiếp tục mời ông Phùng Văn Nhậy đến nhà văn hóa Thôn Nà Mu, sau khi tuyên truyền vận động hộ gia đình đã nhận tiền bồi thuờng, trả lại đất để giao cho nhân dân tái định cư.

Ngày 28/8/2018, Chi cục Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 245/PTNT-BQL gửi Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, Ủy ban nhân dân xã Sơn Phú đề nghị huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Sơn Phú thực hiện giao đất cho các hộ gia đình và hoàn thiện hồ sơ giao đất cho các hộ tái định cư theo quy định của Luật đất đai.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang chỉ đạo Ủy ban nhân xã Sơn Phú khẩn trương tiến hành các thủ tục giao đất sản xuất cho 30 hộ thuộc diện di dân ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao ở thôn Phia Chang về Thuôm Kiệu, Nà Mu theo quy định.