Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Xã Sinh Long, huyện Na Hang đề nghị:

Các cấp quan tâm ưu tiên bố trí nguồn vốn để sớm hoàn thiện cơ sở vật chất đối với Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở. Quan tâm đầu tư xây dựng nhà công vụ cho giáo viên và nhà hiệu bộ cho trường mầm non.

TRẢ LỜI:

- Tại các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 27/02/2023, điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 về điều chỉnh kế hoạch giao vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang năm 2022; Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 28/02/2023, về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang năm 2023 đã bố trí cho công trình đầu tư cơ sở vật chất trường PTDTBT TH và THCS Sinh Long kế hoạch giai đoạn 2021-2025 là 7.550 triệu đồng, trong đó: năm 2022 là 3.189 triệu đồng; năm 2023 là 3.361 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Na Hang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện công trình đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch để sớm đưa công trình vào sử dụng.

- Tại các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 về điều chỉnh giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 28/2/2023 về giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang, năm 2023 đã bố trí cho công trình đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn xã Thượng Giáp và Sinh Long kế hoạch giai đoạn 2021-2025 là 9.380 triệu đồng, trong đó: năm 2022 là 3.200 triệu đồng; năm 2023 là 1.236 triệu đồng; trong đó có đầu tư trường Mầm non Sinh Long từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Na Hang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện công trình đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch để sớm đưa công trình vào sử dụng.