Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Sinh Long, huyện Na Hang đề nghị:

Bố trí đủ biên chế và sớm cho ý kiến nhân sự kiện toàn chức danh Trạm trưởng y tế xã để đảm bảo công tác quản lý, điều hành nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân tuyến cơ sở (hiện nay trạm thiếu 01 biên chế và Trạm trưởng y tế).

TRẢ LỜI:

 - Vận dụng Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cở sở y tế nhà nước, quy định biên chế tối thiểu của Trạm Y tế xã 05 biên chế cho 1 Trạm Y tế xã, phường, thị trấn. Nhân lực của Trạm Y tế xã Sinh Long số lượng người làm việc được giao năm 2023 là 06 người, hiện có là 04 viên chức (01 Bác sỹ; 03 Y sỹ), số người còn thiếu 02 người, để đảm bảo nhân lực đủ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế đã đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023 và tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng đầu năm 2023 tại Văn bản số 111/SYT VP ngày 13/11/2023 tổng số tuyển dụng 459 người, trong đó Trạm Y tế xã Sinh Long 02 Y sỹ đa khoa để đảm bảo đủ nhân lực thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân tại xã.
- Trạm Y tế xã Sinh Long hiện đang thiếu Trưởng Trạm Y tế xã: Ngày 01/3/2022 Trưởng trạm Y tế xã Sinh Long nghỉ hưu theo quy định, để đảm bảo số lượng người làm việc Sở Y tế đã đồng ý chủ trương cho Trung tâm Y tế huyện Na Hang phân công 01 Y sỹ làm việc tại Trạm Y tế xã Thượng Nông đến làm việc tại Trạm Y tế xã Sinh Long. Việc bổ nhiệm Trưởng Trạm Y tế xã thay thế Trưởng Trạm Y tế xã Sinh Long nghỉ hưu theo quy định tại Quyết định số 05/2021/QĐ UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức cán bộ, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, trước khi thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ quản lý đơn vị thực hiện đủ các quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trình Sở Y tế cho ý kiến. Hiện nay Trung tâm Y tế huyện Na Hang đang thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng Trạm Y tế xã Sinh Long trình Sở Y tế xin ý kiến theo quy định, sau khi Sở Y tế nhận được đề nghị của đơn vị sẽ thực hiện thẩm định có ý kiến theo quy định hiện hành.