Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Sinh Long, huyện Na Hang đề nghị:

Xem xét sửa đổi Văn bản số 1735/SNN-TL ngày 07/9/2022 của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đúng tinh thần Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021- 2025. Cụ thể: Tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 09/2020/NQHĐND quy định: Hỗ trợ 100% cấu kiện kênh bê tông thành mỏng đúc sẵn mặt cắt Parabol cốt sợi thép phân tán mác 500, gối đỡ và chi phí vận chuyển, bốc xếp cấu kiện đến địa điểm tập kết tại chân công trình ở các thôn, bản, tổ dân phố nơi ô tô vận chuyển cấu kiện (của đơn vị cung ứng) có thể đi đến được để thực hiện kiên cố hóa kênh mương. Tuy nhiên, tại mục 3 văn bản số 1735/SNN-TL ngày 07/9/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hoàn thiện hồ sơ kiên cố hóa kênh mương năm 2022 hướng dẫn đơn giá quyết toán phần thi công lắp đặt cấu kiện thanh toán giá và chi phí vận chuyển cấu kiện đến trung tâm các xã, phường, thị trấn trến địa bàn tỉnh. Trong thực tế đơn vị cung ứng cũng chỉ vận chuyển cấu kiện đến trung tâm xã, các thôn phải tự vận chuyển cấu kiện từ trung tâm xã đến công trình, khó khăn trong việc vận chuyển từ xã đến chân công trình, nhất là địa bàn xã trung tâm xã.

TRẢ LỜI:

Việc kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh hiện đang được triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII quy định mức hỗ trợ kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025, cụ thể: “Hỗ trợ 100% cấu kiện kênh bê tông thành mỏng đúc sẵn mặt cắt Parabol cốt sợi thép phân tán mác 500, gối đỡ, và chi phí vận chuyển, bốc xếp cấu kiện đến địa điểm tập kết tại chân công trình ở các thôn, bản, tổ dân phố nơi ô tô vận chuyển cấu kiện (của đơn vị cung ứng) có thể đi đến được để thực hiện kiên cố hóa kênh mương”; Văn bản số 1735/SNN-TL ngày 07/9/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn hoàn 2 thiện hồ sơ kiên cố hóa kênh mương năm 2022 là hoàn toàn phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Hướng dẫn liên ngành số 289/HDLN-SKHĐT-STC-SNN&PTNT-KBNN ngày 25/02/2022 của Liên ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính- Nông nghiệp và PTNT- Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang và Hướng dẫn số 642/HD-SNN ngày 15/4/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT với lý do cụ thể là:
- Tại mục 3 Văn bản số 1735/SNN-TL Sở Nông nghiệp và PTNT đã gửi đơn giá trúng thầu cấu kiện chi tiết đến trung tâm các xã, phường, thị trấn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo và hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn hoàn thiện hồ sơ các công trình kênh mương đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng theo kế hoạch kiên cố hóa kênh mương Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2022. Trong đó đơn giá trúng thầu cấu kiện do Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp là đơn giá tính bình quân tại trung tâm các xã, phường, thị trấn (do có công trình vị trí chưa đến trung tâm xã, có công trình vị trí đi qua trung tâm xã), làm cơ sở để xác định giá trị gói thầu trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Do vậy tại Phần 2, Điều 3, Khoản 2 Hợp đồng số 01/2022/HĐKT-KMTL ngày 22/8/2022 giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với nhà thầu cung ứng cấu kiện đã thỏa thuận về địa điểm giao, nhận cấu kiện cụ thể: “Tại chân công trình ở các thôn, bản, tổ dân phố, nơi ô tô vận chuyển cấu kiện của đơn vị cung ứng có thể đi đến được; Trường hợp đường vận chuyển phức tạp xe ô tô của đơn vị cung ứng không thể vận chuyển cấu kiện đến địa điểm tập kết tại chân công trình thì tập kết tại trung tâm các xã, phường, thị trấn nơi đăng ký cấu kiện của 07 huyện: Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang”. Thực tế nhà thầu đã thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng đã ký kết là cung ứng cấu kiện đến chân công trình ở các thôn, bản, tổ dân phố, nơi ô tô vận chuyển cấu kiện của đơn vị cung ứng có thể đi đến được, một số ít công trình do địa hình đường vận chuyển xe ô tô của đơn vị cung ứng không thể vận chuyển cấu kiện đến địa điểm tập kết tại chân công trình nên chỉ có thể vận chuyển cấu kiện đến trung tâm xã hoặc những vị trí có thể tập kết cấu kiện gần công trình nhất ở những nơi ô tô của đơn vị cung ứng đến được, sau đó các thôn có công trình xây dựng có trách nhiệm tự vận chuyển cấu kiện đến địa điểm thực hiện kiên cố kênh mương.
- Việc hoàn thiện phê duyệt quyết toán phần chi phí nhân dân đóng góp để thi công lắp đặt cấu kiện kênh bê tông thành mỏng đúc sẵn phải căn cứ vào số lượng cấu kiện kênh được nghiệm thu đưa vào sử dụng lắp đặt tại công trình và đơn giá trúng thầu cấu kiện để xác định giá trị công trình hoàn thành làm cơ sở bàn giao cho Ban quản lý CTTL cấp xã tiếp nhận quản lý, khai thác và bảo vệ, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định. Trong đó đã hướng dẫn quyết toán phần nhân dân đóng góp để thi công lắp đặt cấu kiện kênh bê tông thành mỏng đúc sẵn bao gồm: Chi phí vận chuyển cấu kiện từ trung tâm xã hoặc những vị trí tập kết cấu kiện gần công trình nhất ở những nơi ô tô của đơn vị cung ứng đến được địa điểm lắp đặt kênh mương; chi phí tạo mặt bằng để lắp đặt tuyến kênh; chi phí lắp đặt cấu kiện; chi phí đắp mang kênh; chi phí mua xi măng + cát chít mạch khớp nối ...