Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Sinh Long, huyện Na Hang đề nghị:

Sớm rà soát và điều chỉnh bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng, để người dân chủ động trong sản xuất và phát triển rừng, hiện nay có diện tích rừng do nhân dân canh tác từ lâu nhưng trên bản đồ lại quy hoạch là rừng đặc dụng hoặc rừng phòng hộ.

TRẢ LỜI:

* Kết quả kiểm tra, xác minh:

- Theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch phân 3 loại rừng (kèm theo Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang), khu vực cử tri đề nghị điều chỉnh quy hoạch đất rừng đặc dụng ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng để canh tác sản xuất thuộc khoảnh 295 và 297, diện tích 16,48 ha, trong đó đất rừng đặc dụng 15,01 ha, đất ngoài quy hoạch 3 loại rừng 1,47 ha, chủ quản lý là UBND xã, trạng thái trên bản đồ: Rừng tự nhiên: 10,0 ha, đất trống: 6,48 ha.

- Kiểm tra thực tế 16,48 ha tại khoảnh 295 và 297 nêu trên, hiện trạng thực tế là đất trồng ngô và đất ruộng.

* Về ý kiến, kiến nghị của cử tri:

- Khu rừng đặc dụng Na Hang (trong đó có vị trí cử tri có ý kiến) đã được quy hoạch là khu Bảo tồn thiên nhiên Na Hang tại Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và được Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch là khu bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 06/9/2013, đồng thời đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban quản lý rừng đặc dụng Na Hang quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng, thực vật rừng, động vật rừng, bảo vệ đa dạng sinh học và các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan. Vì vậy, không thực hiện điều chỉnh đất rừng đặc dụng ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng. Để thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc biệt là rừng tự nhiên trên địa bàn huyện Na Hang, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Hang thực hiện việc chỉ đạo, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn quản lý theo đúng quy định của Luật Lâm nghiệp và các quy định khác có liên quan, xử lý nghiêm các hành vi lấn, chiếm, phá rừng trái pháp luật theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng phá rừng trái pháp luật để lấy đất sản xuất.

- Các cơ quan đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với huyện Na Hang có giải pháp chuyển đào tạo nghề, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn xã Sinh Long và các địa phương trên địa bàn tỉnh đảm bảo an sinh, trật tư, an toàn xã hội.