Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Sinh Long, huyện Na Hang đề nghị:

Sớm xây trụ sở làm việc cho Công an xã, hiện nay phòng làm việc nhỏ (04 người làm chung một phòng); chỗ ăn nghỉ sinh hoạt phải đi thuê nhà dân.

TRẢ LỜI:

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã”, Công an tỉnh đã tổ chức triển khai, hoàn thành việc bố trí Công an xã chính quy và mô hình tổ chức 128/128 Công an xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó mỗi xã đều được bố trí 05 cán bộ Công an xã chính quy, riêng 06 Công an thị trấn mỗi đơn vị được bố trí 08 cán bộ chiến sỹ trở lên. Về trụ sở làm việc của Công an các xã, thị trấn về cơ bản đã được bố trí 01 đến 02 phòng làm việc. Hiện có 06/128 trụ sở làm việc độc lập ngoài phạm vi và 05/128 trụ sở làm việc độc lập trong phạm vi đất của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; còn 117/128 Công an xã không có nơi làm việc độc lập mà sử dụng các phòng trong Ủy ban nhân dân xã, thị trấn hoặc mượn, thuê trụ sở của các cơ quan, ban ngành khác của địa phương không còn sử dụng để tạm thời phục vụ làm việc và sinh hoạt. Để từng bước đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng nơi làm việc của Công an xã, thị trấn, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Công an tỉnh tiến hành khảo sát, lựa chọn 128 điểm quy hoạch với tổng diện tích 150.400m2 để xây dựng trụ sở làm việc, sinh hoạt của lực lượng Công an xã, trong đó trước mắt tập trung nguồn lực ưu tiên, xây dựng trụ sở Công an các xã khó khăn, trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Theo đó, Công an tỉnh đã trình và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đưa vào quy hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 xây dựng 50 Trụ sở Công an xã, riêng năm 2022 tập trung xây dựng, hoàn thành 09 Trụ sở Công an xã. Đối với Trụ sở Công an xã Sinh Long, huyện Na Hang cùng trụ sở các xã còn lại trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh đang tiếp tục rà soát để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đưa vào quy hoạch xây dựng giai đoạn tiếp theo (dự kiến đưa vào giai đoạn 2026-2030). 4 Về nội dung chỗ ăn nghỉ, sinh hoạt phải thuê nhà dân: Tại khoản 3, Điều 11, Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy đã quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp “Bảo đảm trụ sở hoặc nơi làm việc; hỗ trợ ngân sách để đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở hoặc nơi làm việc, sinh hoạt và trang thiết bị, phương tiện, các điều kiện khác phục vụ cho hoạt động của lực lượng Công an xã”, theo đó Công an tỉnh đã giao Công an huyện Na Hang chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn hỗ trợ lực lượng Công an xã.