Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Sinh Long, huyện Na Hang đề nghị:

Nghiên cứu tổ chức tuyến du lịch sinh thái, trải nghiệm văn hoá truyền thống dân tộc tại xã Sinh Long và các xã lân cận trong khu vực, nhằm phát huy tiềm năng, khai thác lợi thế tự nhiên, đa dạng sinh học cũng như nét văn hoá dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân xã Sinh Long và các xã trong khu vực.

TRẢ LỜI:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 16/6/2021 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 về việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã ban hành và đang triển khai thực Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 10/8/2021 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện Na Hang giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, trong đó ưu tiên thu hút dự án đầu tư dịch vụ, phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng xã Sinh Long. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao: - Ủy ban nhân dân huyện Na Hang tập trung khảo sát, nghiên cứu điều kiện, tiềm năng du lịch, đưa xã Sinh Long vào kế hoạch phát triển du lịch của địa phương. - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn việc khai thác tuyến du lịch sinh thái, trải nghiệm văn hóa truyền thống dân tộc tại xã Sinh Long và các xã lân cận trong khu vực, nhằm phát huy tiềm năng, 2 khai thác lợi thế tự nhiên - xã hội để phát triển du lịch, nâng cao đời sống cho nhân dân tại địa phương.