Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Sinh Long, huyện Na Hang đề nghị:

Tăng phụ cấp cho người kiêm nhiệm 02 chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn đối với thôn có nhiều hộ dân.

TRẢ LỜI:

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 quy định về chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Tại Nghị quyết này, phụ cấp đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đã được quy định cụ thể theo phân loại thôn, tổ dân phố (các tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố đã bao gồm các yếu tố về diện tích, dân số, các yếu tố đặc thù…), trường hợp kiêm nhiệm mà giảm được 01 người, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng 70 % hệ số phụ cấp hoặc mức bồi dưỡng của chức danh kiêm nhiệm. Mức phụ cấp kiêm nhiệm này đã được nâng lên so với quy định trước đây và phù hợp với điều kiện ngân sách của tỉnh, hiện nay ngân sách của tỉnh chưa bảo đảm để thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp nêu trên theo đề nghị của cử tri. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định khi điều kiện ngân sách của tỉnh bảo đảm.